SKYLAND İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1 ) Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Yasal ve sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak SKYLAND İSTANBUL, veri koruma kanunlarıyla ilgili tüm yasal mevzuat ile uluslararası standartlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. SKYLAND İSTANBUL (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) bu durum veri korumanın sağlanması, güven içeren bir iş ilişkisinin temeli ve Şirket itibarıdır.

2 ) Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenme Politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Metni (veri toplama kanallarında aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen beyanlar) beyanlarıyla birlikte tüm kişisel verilerin işlenmesini kapsar. İstatistiki değerlendirmeler veya incelemeler gibi amaçlarla anonimleştirilen bilgiler bu Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına tabi değildir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 07 Ekim 2016 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Politika Şirketimizin resmi internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

3 ) Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

a. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
Kişisel verilerin işlenmesinde söz konusu bireylerin kişi hakları korunmalıdır. Kişisel veri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

b. Amaca özel kısıtlama
Kişisel veriler yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaç için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.

c. Şeffaflık ve aydınlatma
İlgili birey, kendi bilgilerinin kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Kişisel veri genelde ilgili bireyden doğrudan alınır. Veri toplandığında ilgili birey aşağıdaki maddelerin farkında olmalı ya da bilgilendirilmelidir:

d. Veri azaltma ve veri ekonomisi
Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmektedir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistik veri kullanılır.

e. Kişisel verilerin silinmesi
Kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri de dâhil olmak üzere yasal veya iş süreci ile ilgili sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

f. Doğruluk ve veri güncelliği
Dosyadaki kişisel veri doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel tutulmaktadır. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesini, düzeltilmesini, tamamlanmasını veya güncellenmesini sağlamak için uygun önlemler Şirket tarafından alınmıştır.

g. Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veri gizliliğe tabidir. Yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerle korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.

4 ) Veri İşleme Amacı

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi Aydınlatma Metni ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

5) Müşteri Ve İş Ortakları Verisi

a. Sözleşmesel ilşki için veri işleme
Müşteriye (müşteri ve potansiyel müşteriler) veya iş ortağına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine ve çalışanlarına) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde – sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; alışveriş merkezi ve bu bağlamda müşteri güvenliği, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel edimlerin amacına ve yasaya uygun ifası ve sözleşmesel taleplerin karşılanabilmesi amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.

b. Reklam ve bilgilendirme amaçlı veri işleme
Eğer veri sahibi Şirketten bir bilgi talebinde bulunursa bu talebi karşılama amaçlı kişisel verisi işlenebilir.
Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda işlenmektedir. Veri sahibi bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı ile ilgili bilgilendirilmektedir. Bilgilerin sadece reklam amaçlı toplanması durumunda veri sahipleri bu bilgileri vermeyebilir. Veri sahibi bilgilerini bu amaçla verme konusundaki özgürlüğü hakkında bilgilendirilmektedir. Veri sahibinin bilgilerinin reklam amaçlı işlenmesi için kişinin rızası alınmaktadır. Veri sahibi bu rızayı verme kapsamında posta, elektronik posta veya telefon gibi uygun iletişim kanalları arasında seçim yapabilmektedir.
Veri sahibi, bilgilerinin reklam amaçlı kullanımına izin vermediğinde, veriler artık bu amaçlar için kullanılmamaktadır ve bu amaçlarla kullanılması engellenmektedir.

c. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

d. Şirketin meşru menfaatine uygun olarak veri işlenmesi
Kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. alacakların tahsil edilmesi) ya da ekonomik (örn. sözleşme ihlallerinden kaçınma) menfaatlerdir.

e. Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: .

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda Şirket tarafından veri işlenmesi için ilgili kişiden açık rıza alınmaktadır.

g. Kullanıcı bilgileri ve internet r
Birtakım unsurları belirlemek amacıyla kullanılan kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi, olumsuz yasal sonuçları olan ve ilgili kişiyi olumsuz anlamda etkileyen kararların tek başına temeli olamaz. İlgili kişi işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Hatalı kararları önlemek amacıyla Şirket çalışanı tarafından test ve güvenilirlik kontrolü yapılmaktadır.

f. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler
Web sitelerinde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilmelidir. Gizlilik bildirimi ve çerez bilgileri, ilgili kişi için kolay tanımlanabilecek, doğrudan erişilebilecek ve sürekli uygun olacak şekilde bütünleştirilmektedir.
Web sitelerinin ve uygulamaların kullanımının değerlendirilmesi için kullanım profillerinin oluşturulması durumunda, gizlilik bildiriminde ilgili kişi bu konu hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmektedir.
Web siteleri veya uygulamalar kayıtlı kullanıcılarla sınırlandırılmış bir alanda kişisel verilere ulaşabiliyorsa ilgili kişinin tanımlanması ve kimliğinin doğrulanması erişim boyunca yeterli koruma sağlanmaktadır.

6 ) Personel Bilgileri

a. İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
İş ilişkilerinde kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. İş ilişkisi başlatılırken adayların kişisel verileri işlenmektedir. Eğer aday reddedilirse, adaya ait bilgiler aday daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

b. Kanunda açıkça öngörülmesi veya Şirketin hukuki yükümlülüğü sebebiyle yapılan veri işlemleri
Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir

c. Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi
Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. yasal hakların dosyalanması, uygulanması ya da savunulması) ya da ekonomik (örn. şirketin değerlendirilmesi) menfaatlerdir.
Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir.
Çalışanlara ait verilerin Şirketin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Şirketin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte olup ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.

d. Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler sadece belli koşullar altında işlenmektedir. Irk ve etnik köken, siyasi düşünce, din, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veri olarak tanımlanmıştır.
Özel nitelikli kişisel veriler çalışanın açık rızası olması halinde işlenebilir. Açık rıza özel nitelikli kişisel verinin niteliğine göre bu politikada belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel veriler, çalışanın açık rızası bulunmayan durumlarda Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

f. Telekomünikasyon ve internet
Telefon donanımları, eposta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Şirket tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Telefon ve eposta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olma maktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Şirket ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin, intranetin/internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemelerin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

7 ) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin Şirket dışındaki bir 3. kişiye aktarılması Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir.
Şirket kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin onay verdiği durumlarda kişisel veriler aktarılacaktır.

8 ) İlgili Kişinin Hakları

Tüm veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir. Veri sahibi sayılan haklarını kullanıp Şirkete talep iletmesi durumunda Şirket gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu veri gizliği yönetmeliği ile Şirket söz konusu hakkın ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Aşağıda sayılan KVKK kapsamı dışında tutulan haller için ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle Şirket bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.skylandistanbul.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Hom Design Center Huzur Mh., Cendere Cd. No:114, 34396 Sarıyer/İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

9 ) İşlemlerin Gizliliği

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Bil prensibi geçerlidir: Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler.

Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmelidir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.

10 ) İşlem Güvenliği

Şirket işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Özellikle yeni BT sistemlerine geçişte veri işlemenin yeni metotlarına başlamadan önce, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemler tanınlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Bu önlemler son gelişmelere, işlemin risklerine ve bilgi sınıflandırması süreci ile belirlenen, verinin koruma ihtiyacına dayandırılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve organizasyonel önlemler, şirket bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere ve organizasyonel değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.

11 ) Veri Koruma Kontrolü

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve KVKK’ya uygunluk, düzenli veri koruma denetimleri ve diğer kontrollerle sağlanmaktadır. Şirket, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

12 ) Veri İhlalleri Yöntemi

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını veya KVKK’ya uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

13 ) Tanımlar

14 ) Gizlilik Ve Onay

Kişisel bilgileriniz sadece hizmet gereklilikleri doğrultusunda, size özel bilgilere ulaşabilmek için veya sizinle iletişime geçmek için kullanılacaktır. Bu bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya hiçbir yerde yayınlanmayacaktır. Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler (Kişisel olmayan veriler) Web sitesine girdiğinizde, genel kişisel olmayan bilgiler (kullanılan internet tarayıcısı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilir (üyelik kaydından ayrı olarak). Bu bilgiler, sitemizin genel kalitesini arttırmak amacıyla kullanılır. Bilgileriniz bundan başka işleme tabi tutulmaz ve üçüncü şahıslara iletilmez. Bu anlamda bahse konu onayınız ile Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerince tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerimin (telefon, e-posta, adres ve diğer iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere) Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerince işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, elektronik ticaret mevzuatı kapsamındaki faaliyetlere konu edilerek SMS, e-mail gönderimi ve arama yoluyla irtibata geçilebileceğini ve bu hususta tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuduğunuzu ve anladığınızı da beyan etmiş sayılmakta olduğunuzu belirtmek isteriz.

15 ) Kapsam

İşbu Politika ve politika dahilibdeki tüm onay ve izinler Eroğlu Holding A.Ş., Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Tur. San Ve Tic. A.Ş., Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erasta Edirne Emlak Gel. ve Yat. A.Ş., Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Loft Mağazacılık A.Ş., Erk Pazarlama Ve Giyim Sanayi Ticaret A.Ş., İnoliva İlaç ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve dahi tüm bunların grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini kapsamakta olup; bu veriler tüm bu şirketler tarafından işlenebilecek ve belirlenen kapsamda olmak üzere elektronik ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ticari Ünvan: ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH.TUR.SAN.TİC.A.Ş.

Adres: HUZUR MAH.CENDERE CAD.SKYLAND SİTESİ B.APT.NO:114 B/13 SARIYER/İSTANBUL

Mersis No: 0376 0142 4360 0017

Telefon: 02128122651

E-posta: info@skylandistanbul.com

KEP Adresi: eryapmuhendislik@hs03.kep.tr

3D SANAL GEZİNTİ